ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP ‘T NAALDEKE
Website en Webshop ’T Naaldeke (www.tnaaldeke.be)
Uitgebaat door Mevr. Ronalde VERHEECKE
Stationstraat 98, Sijsele-Damme (België)
BTW BE 0520.852.089

1. Algemene bepalingen

1.1 Partijen gaan akkoord dat alle bestellingen, leveringen en diensten op basis van bestellingen via de webshop onderworpen zijn aan de huidige algemene voorwaarden. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, worden enige andere voorwaarden niet aanvaard.

1.2 ’T Naaldeke behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen in functie van belangrijke wijzigingen in sectorale, (inter)nationale wetgeving en/of gebruiken in de sector. Deze worden schriftelijk (digitaal) bekend gemaakt en zijn van toepassing op navolgende overeenkomst.

1.3 Partijen verklaren uitdrukkelijk dat de bepalingen in de huidige voorwaarden niet kennelijk onevenwichtig zijn en de werkelijke wil van partijen wordt weergegeven.

1.4 Indien vertalingen van de huidige voorwaarden worden aangeboden, primeert steeds de Nederlandse versie.

1.5 Inzake de verzameling en verwerking van persoonsgegevens verwijst ’T Naaldeke uitdrukkelijk naar haar privacybeleid, zoals gepubliceerd op de website www.tnaaldeke.be

2. Sluiten overeenkomst en wederzijdse afspraken

2.1 De op de webshop ’T Naaldeke weergegeven goederen en diensten vormen geen juridisch bindend aanbod, doch slechts een uitnodiging tot bestelling.

2.2 Door in de laatste stap van het bestelproces op de knop “Bestelling met betalingsverplichting” te klikken, doet de klant een bindend aanbod om de in het besteloverzicht getoonde goederen en/of diensten te bestellen. Tot dit punt kan de klant zijn bestelling corrigeren of afzien van de contractuele verklaring. Na het indienen van de bestelling ontvangt de klant een bestelbevestiging, die echter geen aanvaarding van het contractuele aanbod inhoudt. Het aanbod wordt pas geacht te zijn aanvaard zodra ’t Naaldeke de klant een orderbevestiging bezorgt, dan wel met de uitvoering van de bestelling aanvangt.

2.3 Iedere overeenkomst wordt geacht te zijn ontstaan op de zetel van ’t Naaldeke (Stationstraat 98, Sijsele).

2.4 Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in de Benelux. Opgegeven leveringstermijn van 2a3 dagen zijn indicatief waarbij ‘T Naaldeke zich evenwel engageert om de gegeven termijnen zoveel als mogelijk na te streven. Wanneer dit niet kan zijn informeert ’T Naaldeke de consument met een geschatte leveringstermijn. Dit betreft een inspanningsverbintenis. Het louter verstrijken ervan kan evenwel geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding voor de klant. ’T Naaldeke kan in alle geval niet worden aangesproken inzake enige vertraging ingevolge overmacht (cf.art.7) of in het geval van niet-tijdige levering door fabrikanten of (toe) leveranciers. De goederen worden aangeleverd door BPost of door het ’T Naaldeke zelf. Dit steeds in samenspraak met de consument.

2.5 De klant is verantwoordelijk voor het doorgeven van correcte informatie, zoals het leveringsadres. In het geval de klant een foutief adres heeft doorgegeven of het opgegeven adres na bestelling wenst aan te passen, gaan partijen akkoord dat hiervoor bijkomende (verzend)kosten kunnen worden aangerekend.

2.6 Het vervoer van de goederen gebeurt op risico van de klant. De klant-consument draagt enkel de kost.

2.7Informatie van de goederen zoals weergegeven op de website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch kan onvolledigheden of materiële fouten bevatten waaromtrent ’T Naaldeke niet kan worden aangesproken. Uiterlijke niet-essentiële kenmerken van de goederen kunnen niet worden gegarandeerd, zoals ondermeer kleurschakeringen.

3. Herroepingsrecht

3.1 De klant-consument beschikt over een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen waarbinnen de overeenkomst kosteloos en zonder opgave van reden kan worden herroepen. De klant-consument richt hiertoe vóór het verstrijken van de voormelde termijn een ondubbelzinnige verklaring aan ’T Naaldeke via e-mail met ontvangstbevestiging aan info@tnaaldeke.be . De bewijslast ligt cfr. art. VI49, §4 bij de klant.

3.2 Onverminderd het voorgaande, verstrijkt de herroepingstermijn:

  • voor dienstenovereenkomsten, de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten;
  • voor verkoopovereenkomsten, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt of:

a) indien de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt;

b)indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt;

c)voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit neemt;

3.3 In het geval van tijdige herroeping, worden alle ontvangen betalingen m.b.t. tot de herroepen overeenkomst onverwijld en in elk geval binnen de 14 dagen na de dag van herroeping terugbetaald aan de klant. ’T Naaldeke verricht de terugbetaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de klant tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de klant uitdrukkelijk een ander betaalmiddel heeft aangegeven.

3.4 Onverminderd art. 3.3 is ’T Naaldeke niet gehouden om bijkomende kosten terug te betalen, als de klant-consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door de onderneming aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen.

3.5 Behoudens wanneer ‘T Naaldeke heeft aangeboden de goederen zelf af te halen, mag ‘T Naaldeke voor wat betreft verkoopovereenkomsten, wachten met de terugbetaling totdat alle goederen werden teruggegeven, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

3.6 De klant dient onverwijld en in elk geval binnen de 14 dagen na de dag van herroeping de goederen terug te bezorgen aan ’T Naaldeke, tenzij werd aangeboden om de goederen zelf af te halen. De termijn is in acht genomen wanneer de klant de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen verstreken is. De klant staat in voor de directe kosten van terugzending.

3.7 De klant is aansprakelijk voor de waardervermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Worden als zodanig gekwalificeerd waarbij de goederen niet kunnen worden teruggenomen: goederen die bevuild, beschadigd of onvolledig zijn, softwarepakketten die geopend of geregistreerd zijn.

3.8 Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor:

  • dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst en als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  • het online downloaden van digitale inhoud begonnen werd met zijn uitdrukkelijke instemming en hij erkend heeft aldus zijn herroepingsrecht te verliezen;
  • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen (gepersonaliseerde goederen), of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

3.9 De uitoefening van het herroepingsrecht beëindigt de verplichting voor de partijen om de overeenkomst op afstand uit te voeren, of een overeenkomst op afstand te sluiten, in het geval de consument een aanbod heeft gedaan.

4. Prijzen en prijsaanpassingen

4.1 De opgegeven prijzen zijn in euro, inclusief BTW en inclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen.

4.2 De opgegeven prijzen slaan uitsluitend op de goederen zoals woordelijk omschreven. Daarbij weergegeven afbeeldingen zijn louter indicatief en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Promo- en actieprijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

4.3 Indien de kostprijs van de bestelde dienst en/of goederen aanzienlijk verhoogd worden door omstandigheden buiten de wil van ’T Naaldeke om en/of door omstandigheden waarmee ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze geen rekening kon worden gehouden, kan ’T Naaldeke de prijzen aanpassen. De prijs kan ondermeer worden aangepast in het geval de fabrikant of leverancier van ’T Naaldeke de prijzen aanzienlijk heeft verhoogd of wanneer andere elementen die de prijs bepalen, zoals (niet-limitatief) belastingen, heffingen, devaluaties of revaluaties, transportkosten, loonkosten, grondstof-, energie- en verwerkingsprijzen worden gewijzigd en zorgen voor een aanzienlijke prijsverhoging. Indien ‘T Naaldeke de prijs dient te wijzigen en dit een aanzienlijke prijsverhoging van meer dan 40 % teweegbrengt, heeft de klant-consument het recht om binnen een termijn van 14 dagen na kennisname af te zien van de overeenkomst waarbij evenwel steeds betaling verschuldigd zal zijn van reeds uitgevoerde prestaties.

5. Betaling

5.1 De betaling gebeurt naar keuze van de klant via de in de webshop aangeboden betalingsmogelijkheden. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, worden de goederen en diensten alleen geleverd tegen vooruitbetaling.

5.2 Indien de betaling met een creditcard wordt gedaan, heeft ‘T Naaldeke het recht om de factuur via de creditcardmaatschappij te autoriseren. De rekening wordt onmiddellijk gedebiteerd, uiterlijk 14 dagen na de bestelling. 

5.3 Bij gebreke aan tijdige betaling, zal van rechtswege en zonder aanmaning een verwijlintrest verschuldigd zijn vanaf de factuurdatum van 8% per jaar, meer een conventionele forfaitaire schadevergoeding op het volledige factuurbedrag van 10 % met een minimum van 150,00 euro en een maximum van 3.000,00 euro.

5.4 Partijen komen overeen dat de bestelde goederen, zelfs wanneer deze worden verwerkt of gebruikt, eigendom blijven van ’T Naaldeke tot volledige betaling van de prijs, kosten en taksen. Het risico komt echter ten laste van de klant vanaf de levering, die er de bewaarder van is en die aansprakelijk zal zijn voor om het even welke schuld en niettegenstaande tenietgaan wegens diefstal, storm, brand, etc.

6. Klachten en aansprakelijkheid

6.1 Gelet op de specifieke aard en het specifieke gebruik van de goederen, dienen klachten omtrent zichtbare gebreken en/of non-conformiteit bij aangetekend schrijven, dan wel per e-mail met ontvangstbevestiging, uiterlijk binnen de 7 dagen na levering worden overgemaakt aan ’T Naaldeke. Klachten over verborgen gebreken moeten ter kennis worden gebracht op dezelfde wijze als voormeld en binnen de 14 dagen na ontdekking ervan.

6.2 Aansprakelijkheids- en garantiebeperkingen van de fabrikant of leveranciers van ’T Naaldeke zijn tevens tegenwerpelijk aan de klant. Aanpassingen aan de goederen, onvoorzichtig gebruik, slecht onderhoud of abnormaal gebruik doen de garantie onmiddellijk vervallen.

6.3 ’T Naaldeke is niet aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade, gederfde winst en gemiste besparingen daaronder begrepen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ‘T Naaldeke of haar uitvoeringsagenten. Zij is in dat geval enkel aansprakelijk voor voorzienbare schade.

6.4 ’T Naaldeke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor anderssoortig gebruik van de geleverde goederen en/of directe/indirecte schade tengevolge daarvan.

6.5 De klant vrijwaart ’T Naaldeke bij aanspraken van derden.

6.6 De aansprakelijkheid van ’T Naaldeke is steeds beperkt tot het herstellen en/of op onze kosten vervangen van de gebreken, zijnde de materiaalkost. Bij gebreke aan mogelijkheid tot herstel, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag betreffende het voorwerp van het schadegeval. Zo het schadegeval voorwerp is van een verzekeringsdossier, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor de verzekeringsmaatschappij dekking verleent.

6.7 De Opdrachtgever beschikt over de mogelijkheid om eventuele klachten in te dienen bij de Belgische Consumentenombudsdienst of het Europese Dispute Resolution-platform.

7. Overmacht

De verplichtingen van ‘t Naaldeke worden opgeschort en voornoemde is in geen enkel geval aansprakelijk voor verliezen, schade of verwondingen ten gevolge van een gebeurtenis die onze diensten wezenlijk belemmert buiten onze wil of toestand van overmacht, waaronder niet-limitatief: stakingen, uitsluitingen, lock-outs of boycots, oorlogshandelingen, gewelddadige of gewapende acties of inactiviteit, kaping of terroristische handelingen, tijdelijke of plotse overheidsmaatregelen, inbeslagneming, transportmoeilijkheden, verbeurdverklaring of onteigening, rampen, cyberaanval, uitzonderlijke weersomstandigheden ,epidemie, pandemie, het uitvallen van stroom of digitale voorzieningen; en dit zowel bij de haarzelf als bij de fabrikant en leverancier.

8. Slotbepalingen

8.1 De tussen partijen gesloten overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht met uitsluiting van het Weense Koopverdrag.

8.2 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De partijen verbinden zich ertoe om ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen onmiddellijk te vervangen door geldige bepalingen die het economische doel van de ongeldige bepalingen en de wil van partijen zo dicht mogelijk benaderen. Hetzelfde geldt in het geval van een contractuele leemte.

8.3 Ten aanzien van de klant-consument geldt dat enkel de rechtbank die wordt aangewezen door artikel 624, 1°, 2° en°4 Ger.W. bevoegd is om kennis te nemen van enig geschil. Ten aanzien van de klant-onderneming geldt dat alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank Gent, Afdeling Brugge.